Federatie-akkoord ondertekend!

Op maandagavond 20 oktober 2014 kwam de gereformeerde wijkkerkenraad Burgwalkerk/Open Hof en de hervormde wijkkerkenraad wijk C om 20.00 uur bijeen in de Hofzaal van Open Hof; en daar pasten we nauwelijks in. Ds. Van Noord opent de vergadering en heet ieder welkom, in het bijzonder de afvaardiging van de gereformeerde Algemene kerkenraad. De Hervormde AK is vertegenwoordigd in de persoon van ds. B. Gijsbertsen. De opening wordt verzorgd vanuit twee Schriftgedeelten. In beide gedeeltes staat de roeping centraal. Ook de gezamenlijke kerkenraden, de kerkenraadsleden én de nieuwe wijkgemeente mag zich geroepen weten een licht in deze wereld, in deze stad én wijk te zijn. We mogen gaan in de verwachting dat God met ons mee gaat. Na de meditatie gaat ds. Van Noord ons voor in gebed en zingen wij lied 361. Ds. Van Noord leidt (als nestor) de ondertekening van de federatie-overeenkomst in. Hij dankt in de persoon van ds. B. Gijsbertsen de vele vrijwilligers die meegewerkt hebben aan de totstandkoming van deze federatie-overeenkomst. De federatie-overeenkomst wordt ondertekend door de 2e voorzitter en de scriba van wijkgemeente C en door de voorzitter en de scriba gereformeerde wijkgemeente Burgwalkerk/Open Hof, waarna ds. Van Noord de hoop en bede uitspreekt dat deze ondertekening tot zegen en vreugde mag leiden voor de leden van de gemeente, de wijk en stad en omgeving. Ds. B. Gijsbertsen vertelt nog iets naar aanleiding van de federatieovereenkomst en haalt de principes/verlangens naar voren die aan dit onderliggende document en de brochure ten grondslag liggen, en benadrukt het belang van deze principes. Omdat er sprake is van een nieuwe (gemeenschappelijke) kerkenraad wordt een nieuw Moderamen gekozen. Ds. Van Noord licht de werkwijze en toekomstige werkwijze Moderamen toe. Er wordt een Moderamen voorgesteld waarin zoveel mogelijk werkvelden en terreinen bij elkaar komen. Samenstelling: een voorzitter en een vice-voorzitter (met een verschillende achtergrond - gereformeerd en hervormd), een 1e en een 2e scriba, 1 lid namens het Pastoraal beraad, 2 diakenen (gereformeerd en hervormd), een 1e en een 2e jeugdambtsdrager, 2 ouderling-kerkrentmeesters (gereformeerd en hervormd) en 3 predikanten (afstemming en coördinatie). Als voorzitter van de gemeenschappelijke kerkenraad wordt door de aanwezigen Adriaan van Hove gekozen en als scriba Arend Eilander. De overige namen worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Tijdens de koffiepauze is er niet alleen koffie, maar vanwege de heuglijke avond trakteren de drie wijkpredikanten op gebak. Adriaan van Hove neemt de leiding van de vergadering over en spreekt de vergadering de wens toe dat we samen vooruit en voorwaarts mogen gaan, in het vertrouwen dat we samen voor deze opdracht staan en in het besef dat er in de kerkenraad veel talenten aanwezig zijn. Vervolgens is het even hard werken om de voornaamste zaken in de steigers te zetten. De verkiezing van afgevaardigden naar de Algemene Kerkenraden wordt voor zover mogelijk geregeld. Om de organisatie van de nieuwe wijkgemeente zo goed mogelijk en zo snel mogelijk in de benen te helpen lopen we zo'n 30 taakvelden langs en noteren de namen van de 'kartrekkers'. De organisatie van de startzondag wordt toegelicht, de wijze van uitnodiging wordt bepaald en de bereikbaarheid van de Burgwalkerk wordt besproken. Verder worden tal van zaken benoemd, waaronder de komende ochtenddiensten. De communicatie via de kerkbodes krijgt de aandacht van de drie wijkpredikanten, die hiervoor een nieuw format zullen ontwikkelen. Aan het einde van de vergadering dankt de nieuwe voorzitter een ieder voor zijn of haar inzet. We besluiten de vergadering maar 'openen' een nieuwe samenwerking. In het dankgebed vragen we daarover zegen. (Adriaan van Hove).

Visie, doelstelling en werkwijze (vervallen)


Inleiding

Onze drie wijkgemeenten, te weten wijkgemeente Burgwalkerk van de Gereformeerde kerk te Kampen, wijkgemeente Open Hof van de Gereformeerde kerk te Kampen en wijkgemeente Open Hof van de Hervormde gemeente te Kampen zijn in 2008 begonnen aan een proces van samenwerking.
Dit proces is ingegeven door inhoudelijke en pragmatische overwegingen. Inhoudelijk omdat de identiteit van de drie wijkgemeenten zo nauw aan elkaar verwant is dat het voor de hand ligt om vandaaruit te zoeken naar wat ons bindt in verkondiging, liturgie, organisatie.
Daarnaast moeten we als wijkgemeenten anticiperen op (maatschappelijke) vragen en problemen die nu en in de toekomst op ons afkomen: afnemend ledental, vergrijzing, financiën, bemensing (zowel door professionals als vrijwilligers), onderhoud gebouwen.
In het licht van de voorgenomen uitbreiding van de onderlinge samenwerking van 'de samenwerkende wijkgemeenten', hebben de drie afzonderlijke kerkenraden na de leden van de afzonderlijke wijkgemeenten erin te hebben gekend en te hebben gehoord, ingestemd met de volgende documenten:

A. Visie

B. Doelstelling

C. Werkwijze gedurende het traject van uitbreiding samenwerking

A. Visie

De visie is gestoeld op de uitgangspunten van de Protestantse Kerk in Nederland zoals verwoord in haar brochure 'Leren leven van de verwondering', op het beleidsplan 'Geroepen en gezonden' van de Gereformeerde wijkgemeente Burgwalkerk en op de gezamenlijke notitie 'Op zoek naar visie en beleid in het Open Hof' van de Gereformeerde en de Hervormde wijkgemeente Open Hof. Er is geen sprake van radicale breuken of koerswijzigingen ten opzichte van de huidige visies van de drie wijkgemeenten; veeleer is er sprake van een logische volgende stap in de visie- en beleidsontwikkeling van de drie wijkgemeenten; nu in verbondenheid aan elkaar, verwoord in de volgende allesomvattende en ruimtegevende uitspraken:

1. De samenwerkende wijkgemeenten weten zich wereldwijd verbonden met gemeenten en kerken binnen 
en buiten de Protestantse Kerk in Nederland; dit in het besef dat zij samen met hen Jezus Christus erkennen als kurios, als beeld van God en als hart van de geloofsgemeenschap.

2. De samenwerkende wijkgemeenten willen een krachtige geloofsgemeenschap vormen waar mensen, samen met anderen en in het licht van de woorden van God, de zin van hun leven kunnen ontdekken. Vanuit haar eeuwenlange omgang met God heeft de kerk woorden gevonden die ook nu richtinggevend kunnen zijn voor mens en samenleving.

3. De samenwerkende wijkgemeenten willen vanuit hun protestantse geloofstraditie staan voor de levensveranderende boodschap van het evangelie van Jezus Christus en hiervan getuigen. Dat willen zij doen op een aansprekende en eigentijdse wijze voor alle generaties. In de interpretatie van de Schriften realiseren zij zich de Joodse wortels van de Bijbelse boodschap en luisteren zij in een open leerhouding ook naar de eeuwenoude rabbijnse uitleg en hoe het Joodse volk zichzelf verstaat.

4. De samenwerkende wijkgemeenten willen een gemeenschap vormen waar Gods aanwezigheid wordt gevierd in de prediking, in liederen, gebeden en in de tekenen van doop en avondmaal. In wekelijkse samenkomsten streven zij naar een veelkleurig vieren, leren, dienen en delen.

5. De samenwerkende wijkgemeenten willen een gemeenschap van gebed vormen die iets weerspiegelt van de ruimte en de geborgenheid die God aan mensen schenkt; een plek waar mensen hun leven, vreugde en verdriet, vragen en verwachtingen in Gods handen kunnen leggen.

6. De samenwerkende wijkgemeenten willen een centrum van waarden en spiritualiteit vormen, een plek van bezinning waar mensen kunnen ontdekken wie zij zelf zijn en wat God voor hen betekent.

7. De samenwerkende wijkgemeenten willen een beweging van hoop en verwachting vormen. Geïnspireerd door de bijbelse gerechtigheid bekommert zij zich om mensen dichtbij en veraf, staat hen bij en komt voor hen op, in het bijzonder voor hen die in de wereld geen stem hebben en lijden onder armoede en onrecht.

8. De samenwerkende wijkgemeenten willen een open en plurale, veelkleurige gemeenschap vormen met volop ruimte voor communicatie en dialoog. Nadrukkelijk wensen zij een gemeenschap te vormen met ruimte voor individuele interpretatie en individuele invulling van geloven, voor traditie en voor vernieuwing, naast de gezamenlijke benadering. Zij wensen een gemeenschap te vormen waar mensen elkaar ontmoeten, inspireren en bemoedigen vanuit de woorden van God.

B. Doelstelling

Vanuit deze gezamenlijke allesomvattende en ruimtegevende uitspraken in het visiedocument zijn de samenwerkende (wijk)kerkenraden namens de samenwerkende wijkgemeenten gekomen tot de volgende

doelstelling:

De samenwerkende (wijk)kerkenraden stellen zich ten doel een gemeente te zijn die de eenheid in Christus ook daadwerkelijk vorm geeft door - waar dat maar mogelijk is –

a) intern gezamenlijk op te trekken

b) extern gezamenlijk op te treden.

Onder a) vallen alle vormen van gemeente-activiteiten. Over en weer willen we verantwoordelijkheid nemen voor elkaars activiteiten en geloofsuitingen en zo mogelijk ook samen die activiteiten en geloofsuitingen organiseren en beleven. Daarbij streven we bewust naar diversiteit zodat er ruimte is voor verschil in geloofsbeleving en we tegelijk de rijkdom van het verschil kunnen beleven (eenheid in verscheidenheid metterdaad).

Onder b) valt alle kerkelijke actie in de maatschappij en alle pr-activiteiten. Dit streven wordt bijbels gefundeerd vanuit Filipenzen 2:1: Als u elkaar in Christus helpt, als u elkaar met liefde bemoedigt, als u door de Geest een bent met elkaar, als u zich over elkaar ontfermt en liefdevol met elkaar omgaat, maak mij dan helemaal gelukkig door het onderling eens te zijn en elkaar lief te hebben.

Streef - een van hart en ziel - naar echte eenheid.' In dit streven hopen we dat de uitkomst niet slechts de som der delen zal zijn maar dat we meerwaarde zullen ervaren omdat we:

• een levende gemeente met een kloppend hart willen zijn.

• samen werken aan de opbouw van de gemeente van Christus.

• uitgaan van de diversiteit zodat er sprake is van eenheid in verscheidenheid.

• gebruik maken van elkaars kwaliteiten, mensen en middelen

• inspiratie aan elkaar opdoen.

Op deze wijze willen we de uitdaging aangaan om de PKN-gedachte in Kampen gestalte te geven. Naast dit (intern) gezamenlijk optrekken willen wij, zoals hierboven al aangegeven, naar buiten toe gezamenlijk optreden: metterdaad getuige zijn door zichtbaar en hoorbaar aanwezig te zijn in stad en maatschappij d.m.v. diaconaat, Kerk in Actie (voorheen werelddiaconaat), en heel specifiek in het kader van de Micah-challenge, een wereldwijde organisatie die de kerkelijke betrokkenheid met de strijd tegen armoede wil stimuleren.

C. Werkwijze gedurende het traject van uitbreiding samenwerking

In dit proces is de eerste stap die van 'samenwerking', om via daaropvolgende fasen te ontwikkelen tot 'nauwe samenwerking', die in formele zin uitmondt in een federatie, en uiteindelijk in een vereniging (= fusie).
Uitgangspunt bij deze uitbreiding is dat de samenwerking zoveel als mogelijk het gehele leven en werken van de wijkgemeenten betreft. De samenwerkende (wijk)kerkenraden zijn zich er van bewust dat vereniging geen zaak is van de drie wijkgemeenten alleen, maar dat dat de centrale gemeenten zal betreffen en dat zolang de Algemene Kerkenraden van de Gereformeerde kerk en van de Hervormde Gemeente te Kampen niet besluiten tot de vorming van één Protestantse gemeente, federatie voor de samenwerkende wijkgemeenten de meest vergaande vorm van samenwerking zal zijn.

Werkwijze gedurende het traject van uitbreiding samenwerking

1. De samenwerkende (wijk)kerkenraden willen 'ontmoeting' organiseren tussen de gemeenteleden van de afzonderlijke wijkgemeenten om zo van elkaar te horen en te leren, als eerste stap naar uitbreiding van de samenwerking.

2. De samenwerkende (wijk)kerkenraden willen de uitbreiding van de samenwerking fasegewijs tot stand brengen waarbij voor het ingaan van de eerste en daaropvolgende fasen niet nu al alle vragen beantwoord en alle problemen opgelost hoeven te zijn. Afhankelijk van de voortgang van een ingegane fase zal een nieuwe fase worden geduid en voorbereid, met een dan nader te bepalen traject. Binnen de fasen zullen daarmee samenhangende thema's en onderdelen van het leven en werken van de wijkgemeenten aan bod komen.

3. De samenwerkende wijkgemeenten zullen een fase niet ingaan omwille van de voortgang van het proces, maar telkens omdat die nieuwe fase voor elk van de drie wijkgemeenten energie en inspiratie geeft.

4. De samenwerkende (wijk)kerkenraden nemen als eerste fase het niet langer slechts incidenteel maar permanent door de drie wijkgemeenten gezamenlijk organiseren van de erediensten ter hand, waarbij inbegrepen jongerendiensten en kindernevendiensten. In nader te bepalen volgorde en afhankelijk van het proces van uitbreiding van de samenwerking zullen ten minste ook de volgende onderdelen van het leven en werken van de wijkgemeenten aan bod komen: gemeenteavonden, startweekenden, kringen en andere toerustingsbijeenkomsten, pastoraat, catechese en diaconaat.

5. De samenwerkende (wijk)kerkenraden willen de fasen als volgt doorlopen:

a. Verkennen, bespreken, definiëren en invullen van een fase door de leden van de drie moderamina c.q. door hen aangewezen commissieleden en/of externe deskundigen.

b. Ter bespreking en goedkeuring voorleggen van de gedefinieerde en ingevulde fase aan de drie afzonderlijke (wijk)kerkenraden.

c. Na goedkeuring (in dit kader bij 2/3 meerderheid) door de afzonderlijke (wijk)kerkenraden de leden van de afzonderlijke wijkgemeenten erin kennen en hen horen over de inhoud ervan.

d. Definitief besluit door de afzonderlijke (wijk)kerkenraden, waarbij elk van deze in meerderheid (in dit kader bij 2/3 meerderheid) voor het ingaan van de nieuwe fase dient te zijn om de nieuwe fase ook daadwerkelijk in te kunnen gaan.
Tot beëindiging of wijziging van de op enig moment gekozen uitbreiding van de samenwerking zal dezelfde procedure worden gevolgd.

Taak- en samenstelling van het Triomoderamen van de samenwerkende gemeenten Open Hof (NH/Ger.) en Burgwalkerk (Ger.)

Taakstelling

Het triomoderamen is voor het samenwerkingsproces tussen de drie wijkgemeenten het adviesorgaan van de drie kerkenraden, met als basis de door de drie wijkgemeenten vastgestelde "Visie, doelstelling en werkwijze" van 5 februari 2008 en hier en daar bijgesteld in mei 2012. Het triomoderamen doet aan de betrokken kerkenraden voorstellen over de fasering van het samenwerkingsproces en de per fase te ontwikkelen activiteiten en de evaluatie daarvan. Het triomoderamen bewaakt het proces.
Het triomoderamen is binnen het samenwerkingsproces bevoegd om, namens en na instemming van de gezamenlijke kerkenraden, personen, werkgroepen en commissies opdrachten te verlenen, zo nodig nieuwe
werkgroepen en/of commissies in te stellen.

De wijkkerkenraden kunnen in voorkomend geval het Triomoderamen opdracht verlenen bepaalde zaken uit te voeren en/of besluiten te nemen binnen door de gezamenlijke kerkenraden te stellen kaders en voorwaarden.

Samenstelling

Het triomoderamen is als volgt samengesteld:

- Een roulerend voorzitterschap van de voorzitters van de wijkkerkenraden.

- Een scriba, scriba van een van de drie wijkkerkenraden

- Een notulist

- De moderamina van de drie wijkgemeenten, met dien verstande dat de predikanten in principe een van hen afvaardigen
De vergaderingen worden voorbereid door een agendacommissie, bestaande uit de voorzitter, scribae van de wijkkerkenraden en een predikant

Agenda

Kerkdiensten

Activiteiten