zie website Openhofkampen.nl



Onze visie op pastoraat
Omzien naar elkaar vanuit het geloof dat ieder mens er mag zijn, bij God en de medemens, zien wij als een opdracht aan allen binnen onze gemeente.
Dat betekent dat levens-, geloofs- en zingevingsvragen in welke vorm dan ook aan bod mogen komen, in persoonlijke contacten en in groepsverband.
Daarbij gaat het om ontmoeting en relatie, wederkerigheid en respect, gelijkwaardigheid en veiligheid.
Deze herderlijke (=pastorale) verantwoordelijkheid willen we in onze wijkgemeente proberen waar te maken.

Deze visie op pastoraat wordt ons ingegeven door bijbelse beelden als herderschap (De Goede Herder, Matt. 9), met elkaar onderweg zijn (De Emmausgangers, Luk. 24) en de ene gemeente met de vele gaven (Het lichaam en de leden, 1 Kor. 12).

Wat betekent deze visie voor onze wijkgemeente?
We streven naar pastoraat dat aansluit bij het levensgevoel en de eigen verantwoordelijkheid van het gemeentelid anno 2015.
We willen aandacht voor het onderlinge pastoraat ('pastoraat aan de basis').
We bieden zowel individueel – als groepspastoraat in gelijkwaardigheid aan.
We stellen ambtsdragers/vrijwilligers in staat om hun vaardigheden en competenties in te zetten .

Zes secties.
We verdelen onze wijkgemeente in 5 geografische secties (met elk tussen de 350 en 400 adressen) en een sectie ouderen in de diverse zorginstellingen.

Die secties zien er als volgt uit:
Sectie 1: Binnenstad, Brunnepe, Greente, Haatland, Hanzewijk en Hagenbroek
Sectie 2: Flevowijk en buitengebied IJsselmuider zijde
Sectie 3: De Maten, Stationskwartier en buitengebied Kamper zijde
Sectie 4: Cellesbroek en Middenwetering
Sectie 5: Zuid, Bovenbroek en Onderdijks
Sectie 6: Zorginstellingen

Een sectieteam
Elke sectie heeft een sectieteam dat bestaat uit:
een sectiecoördinator
2 of 3 ouderlingen
2 of 3 diakenen
een predikant
een aantal contactpersonen

Sectiecoördinator:
Dis is bij voorkeur een ambtsdrager maar we sluiten niet uit dat iemand 'van buiten' deze rol op zich neemt. Het kan heel goed zijn dat iemand heel geschikt is voor deze rol maar het ambt niet ambieert.

Ouderlingen:
Er zijn 2 of 3 ouderlingen per sectie. Binnen de sectie kunnen de werkzaamheden van de ouderling verschillen. Dit hangt ook af van andere, boven-sectietaken van diverse ouderlingen.

Diakenen:
Er zijn 2 of 3 diakenen per sectie. Binnen de sectie kunnen de werkzaamheden van de diakenen verschillen. Dit hangt ook af van andere, boven-sectietaken van de diakenen

De predikant
Het is belangrijk dat een sectieteam weet op welke predikant ze een beroep kan doen.
Het is op verzoek van de predikanten dat ze niet aan 1 of 2 sectieteams worden gekoppeld.
Ze geven er de voorkeur aan (in onderling overleg) flexibel te zijn voor hun pastorale inzet.

De contactpersoon
Het is een bewuste keuze om deze term te gebruiken.
Contactpersonen zijn de ogen en oren van het sectieteam want zij staan het dichtst bij de gemeenteleden. Zij zijn degenen die het contact leggen en zo de verbinding vormen tussen hen en de kerkelijke organisatie.
We streven ernaar om in elke sectie een fijnmazig netwerk van contactpersonen te vormen.

We maken onderscheid tussen 'contactpersonen pastoraat' en 'contactpersonen bezoek' om aan te geven dat de ene contactpersoon de andere niet hoeft te zijn.
Eenvoudig gezegd zit het verschil in de vraag: ben je als contactpersoon bereid en in staat om het geloofsgesprek aan te gaan.

Van de contactpersoon bezoek wordt verwacht dat deze
(nieuwe) gemeenteleden bezoekt;
post, kerstgroet en dergelijke bezorgt bij gemeenteleden;
de bijeenkomsten van het sectieteam bijwoont (min. 2 per jaar);
contact onderhoudt met de ouderling/contactpersoon pastoraat;
indien nodig contact legt met de wijkdiaken.

Voor de contactpersoon pastoraat komt daar bij:
we verwachten dat deze het geloofsgesprek kan en wil voeren;
en dat deze deelneemt aan de toerusting die door een predikant wordt gegeven.

En U, doet U mee?

Het zal u wel duidelijk zijn: we hebben veel vrijwilligers nodig om de secties goed te kunnen bemensen; zowel ambtsdragers als contactpersonen.

Want er is veel te doen:
bezorgen van post vanuit de kerk (Kerkbalans, verjaardagskaart, kerst- en paaspost);
brengen van kerstbakje/fruitbakje/bloemen;
bezoeken van gemeenteleden, zomaar, zonder bijzondere reden;
bezoeken van nieuw ingekomen gemeenteleden;
bezoeken van rouwenden
bezoeken van gemeenteleden waarvan bekend is dat er sprake is van zorgen of verdriet in de
breedste zin van het woord;
bezoeken van gemeenteleden op momenten van blijdschap: geboorte, slagen, jubileum etc.;
bezoeken van gemeenteleden met een pastoraal doel.

Nogmaals en voor alle duidelijkheid: niet iedereen hoeft alles te doen.
Onze vrijwilligers doen dat waar zij zich goed bij voelen, wat energie geeft en waardoor het leuk, boeiend en motiverend blijft. Kerkenwerk moet een lust zijn en geen last worden!

Wilt u meer weten?
Mail of bel naar
Hans Voerman ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 0383323136),
Willie Biemond (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 038 3325752) of
Wim Gussekloo (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. 038 3312978)

U weet het al: ik doe mee!
Vul dan het invulformulier hieronder in en doe mail het naar één van bovengenoemde personen.
Of bel of mail uw gegevens door naar één van hen

Ik doe mee!

Wilt u dan hieronder aangeven waarvoor u beschikbaar bent en in welke sectie?
U kunt dit formuliertje digitaal invullen en terugmailen
U mag het ook invullen en in de kerk in de daarvoor bestemde doos doen.
Als u meedoet, wordt u z.s.m. benaderd.

Ik wil mijn aandeel in een sectieteam leveren als

0 contactpersoon pastoraat
0 contactpersoon bezoek

Ik wil dat doen in

0 sectie 1
0 sectie 2
0 sectie 3
0 sectie 4
0 sectie 5
1 sectie 6

Mijn naam : .......................................................................................................................................................

Mijn telefoonnummer: ......................................................................................................................................

Mijn emailadres: ................................................................................................................................................

Ik heb nog de volgende vragen, opmerkingen, tips:
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

Agenda

Kerkdiensten

Activiteiten