Achtergrond
De Hervormde Gemeente te Kampen (HGK) en de Gereformeerde Kerk van Kampen (GKK) bevinden zich inmiddels een aantal jaren in een proces van groeiende samenwerking en toenadering. Nu naast een hervormde wijk twee gefedereerde protestantse wijken zijn ontstaan en de keuzes voor gebouwen en een belangrijk deel van het professionele pastoraat gezamenlijk zijn genomen c.q. op elkaar zijn afgestemd, groeit de wens om beide kerken volledig te verenigen tot een Protestantse Gemeente Kampen (PGK). Het ontstaan van de landelijke Protestantse Kerk heeft hiervoor de kaders geschapen. De motivatie om dit plaatselijk te volgen is dat de herkenning van elkaar als broeders en zusters in Christus in de praktijk is gegroeid, door de samenwerking het vertrouwen in elkaar is toegenomen en we ervan overtuigd zijn dat we de opdracht hebben als christenen en kerken de eenheid te zoeken om zo het getuigenis van Christus in de wereld helderder te doen klinken.

Intentie

Het voornemen om zich te verenigen en hiertoe alle voorbereidingen in gang te zetten is geformuleerd in een Intentieverklaring. Deze is voorgelegd aan alle wijkkerkenraden, die deze hebben besproken met hun gemeenteleden, op basis waarvan zij en ook de Algemene Kerkenraden en Colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen hiermee hebben ingestemd op 4 april 2017. Dit betekent dat er een breed gedragen intentie ligt om samen het proces van vereniging tot een Protestantse Gemeente Kampen in te gaan.

Werkplan
Het proces van vereniging is veelomvattend en er moeten dan ook een groot aantal zaken worden uitgewerkt om op die manier de formele totstandkoming van de PGK voor te bereiden, zowel door beide kerken gezamenlijk als door elk voor zich. De Kerkorde geeft hiervoor duidelijke richtlijnen in Ordinantie 2 en verwijst daarnaast naar de 'Generale regeling voor fusie en splitsing' en de daarop gebaseerde modellen en stappenplannen voor vereniging. Het moge duidelijk zijn dat dit de kaders zijn waarbinnen de HGK en de GKK de PGK tot stand willen brengen. Om al de benodigde activiteiten gestructureerd voor te bereiden is er een 'Werkplan voor de vorming van de Protestantse Gemeente Kampen' opgesteld. Een overzicht van het daarin beschreven proces is apart beschreven.

Beleidsvorming
Een belangrijk onderdeel van de in het Werkplan beschreven activiteiten is het vormen van een Beleidsplan voor de PGK. Hiertoe zijn verschillende thema's onderscheiden die worden besproken door de gezamenlijke Algemene Kerkenraden en worden samengevat in een beleidsnotitie. Het gaat om de volgende thema's. De notities waarvan een eerste versie is afgerond, zijn downloadbaar. Commentaar en vragen over de beleidsnotities zijn welkom!
Identiteit en Gemeentestructuur
Solidariteit en Wijkverantwoordelijkheid
Professioneel pastoraat
AK en AK commissies
Diaconaal beleid
Kerkrentmeesterlijk beleid

Bijeenkomsten
Op verschillende momenten worden er bijeenkomsten georganiseerd met de gemeente of met de ambtsdragers om informatie te geven over de voortgang en resultaten van het Verenigingsproces. Een overzicht en verslagen van de bijeenkomsten vindt u op een aparte pagina.

De eerstvolgende bijeenkomst:
Centrale gemeenteavond op DV 15 november 2017. Tijdens deze avond zal de stand van zaken van het verenigingsproces worden gegeven met de eerste resultaten van de beleidsvorming. Er zal gelegenheid zijn voor het stellen van vragen en geven van inbreng voor vragen bij verschillende beleidsthema's.


Agenda

Kerkdiensten